ROMAN-AD 295-296-DIOCLETIAN AD 284-305, AE FOLLIS, SISCIA MINT ANACS
Titus Roman Silver Denarius NGC
AD 79-81